Η G.I.Pservice δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο τομέα της παροχής υπηρεσιών. Πραγματοποιεί εργασίες εκκίνησης (start up ) , συντήρησης , επισκευής καθώς και αναβάθμισης  κεντρικών μονάδων κλιματισμού , κάθε τύπου και εταιρίας .

Κατά την εκκίνηση ( start up ) πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες ελέγχου της καινούργιας  μονάδας σχετικά με τον ηλεκτρολογικό , ηλεκτρονικό , μηχανικό και ψυκτικό εξοπλισμό . Ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη , της εγκατάστασης και της περιοχής που βρίσκεται το σύστημα . Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος στο υπόλοιπο σύστημα όπως υδραυλικό δίκτυο , αυτοματισμούς , ασφαλιστικά κ.τ.λ . Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία παράδοσης της μονάδας προς χρήση , με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της εγγύησης από την εταιρία κατασκευής της μονάδας . 

Αναφέροντας συντήρηση , απευθυνόμαστε σε ετήσια συμβόλαια  στα οποία προγραμματίζονται εργασίες ελέγχου , ρύθμισης και συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε συστήματος και τις απαιτήσεις του πελάτη . Με τα συμβόλαια συντήρησης επιτυγχάνεται ο περιορισμός της συχνότητας αλλά και βαρύτητας των  βλαβών , υψηλή απόδοση λειτουργίας , μεγιστοποίηση χρόνου ζωής  .

Επισκευή , εργασίες με σκοπό την αποκατάσταση βλαβών . Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι πριν από κάθε επισκευή προηγείται έλεγχος και εκτίμηση των αιτιών που προκάλεσαν την βλάβη ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον .

Ως αναβάθμιση ανφερόμασται σε επεμβάσεις στο ηλεκτρολογικό , ηλεκτρονικό ή ψυκτικό εξοπλισμό με σκοπό :

Α.   Την διεύρυνση των ορίων λειτουργίας .

Β.   Την αποτροπή βλαβών λόγω εργοστασιακών «αδύναμων» σημείων ή ελλείψεων εξοπλισμού .

Γ.    Την αναβάθμιση των ασφαλιστικών .

Δ.    Την επικοινωνία με συστήματα BMS .

Ε.    Την αναβάθμιση λειτουργίας και ελέγχου προς χρήστη .

ΣΤ.  Την μετατροπή  μονάδων Chiller  σε Heat Pump .

Υποστηρίξτε μας :